PROGRAM

IV Konferencji "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska"

Zakopane, 5-8.06.2002

 

04.06.2002 Wtorek

od 1500 PRZYJMOWANIE UCZESTNIKÓW

1800 - 2200 KOLACJA

 

05.06.2002 Środa

800-900 ŚNIADANIE

900 - Otwarcie konferencji

910-935 M. Bryjak, Membrany polimerowe i ich przyszłość

935-1000 J. Tyczkowski, W. Kamiński, Zastosowanie membran wytwarzanych za pomocą plazmy

1000-1015 W. Czerwiński, B. Gumkowska-Ostrowska, J. Kozakiewicz, W. Kujawski, A. Warszawski, Synteza i właściwości transportowo-separacyjne membran siloksanowo - uretanowych

1015-1030 Z. Modrzejewska, R. Zarzycki, Nowe aspekty wytwarzania i zastosowania membran chitozanowych

1030-1055 A. Kubaczka, A. Burghardt, Wieloskładnikowy transport masy w porowatych i litych membranach. Analiza - metoda obliczania

1055-1120 E. Nagy, Effect on variable diffusivity and solubility under different flow conditions on mass transfer in hollow-fibers

1120-1145 R. Gawroński, M. Wierzbicka, Kinetyka absorpcji SO2 w module membranowym

1145-1210 PRZERWA

1210-1235 J. Ceynowa, Reaktory membranowe

1235-1300 A. Noworyta, Mikrobiologiczny reaktor membranowy w procesach oczyszczania ścieków

1300-1325 A. Trusek-Hołownia, Rola membrany w jednofazowym i dwufazowym bioreaktorze membranowym

1325-1350 W. Cichy, S. Schlosser, J. Szymanowski, Separation of phenols from aqueous solutions with alkylamines and trialkylphosphine oxides using liquid membranes

1350-1405 M. Szpakowska, J. Czaplicka, O.B. Nagy, Badania oscylatora z membraną ciekłą zawierającego kationowy surfaktant: bromek heksadecylotrimetyloamonowy

1405-1430 W. Wróblewski, A. Dybko, Z. Brzózka, Modyfikowane membrany polimerowe dla celów analitycznych

1430-1530 OBIAD

1530-1900 WYCIECZKA

2000 OGNISKO

 

06.06.2002 Czwartek

800-900 ŚNIADANIE

900-925 J. Grygierczyk, S. Porębski, Odnowa i uzdatnianie wody z zastosowaniem mikrofiltracji

925-950 B. Durham, M.M. Bourbigot, T. Pankratz, Membranes as pretreatment to desalination in wastewater reuse. Operating experience in municipal & industrial sectors

950-1015 A. Potrzebka, J. Wawrzyńczyk, Zastosowanie technologii mikrofiltracji ZeeWeedR do uzdatniania zanieczyszczonych wód powierzchniowych dla produkcji wody pitnej

1015-1030 M. Buczkowski, D. Wawszczak, B. Sartowska, W. Starosta, Mikrofiltracja próbek wody poddawanych zmianom temperaturowym

1030-1045 D. Sąkol, Zależności pomiędzy wybranymi parametrami wody surowej a długością cykli pracy jednostki mikrofiltracji

1045-1100 K. Wesołowska, M. Bodzek, Membranowe usuwanie nadmiernej twardości z wód przeznaczonych do picia i na potrzeby gospodarcze

1100-1130 PRZERWA

1130-1155 A. Kołtuniewicz, K. Bezak, Application of integrated processes for metal removal from the waters

1155-1210 S. Mozia, M. Tomaszewska, Badanie foulingu w układzie hybrydowym PWA/UF

1210-1225 K. Konieczny, G. Klomfas, E. Dyktyńska, Procesy filtracji membranowej z zastosowaniem węgla aktywnego do usuwania substancji organicznych z wód naturalnych

1225-1250 C. Blöcher , M. Noronha, L. Fünfrocken, J. Dorda, H.D. Janke, V. Mavrov, H. Chmiel, Recycling of spent process water from the food and beverage industries using a hybrid process (biological treatment plus down-stream nanofiltration)

1250-1305 J. Bohdziewicz, E. Sroka, Zastosowanie ciśnieniowych technik membranowych w oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego

1305-1320 T. Suchecka, W. Judycki, W. Piątkiewicz, E. Biernacka, Membranowe zagęszczanie odcieków ze składowisk komunalnych (badania pilotowe)

1320-1335 T. Porębski, S. Tomzik, W. Ratajczak, W. Kokosiński, R. Moderacki, Oczyszczanie ścieków glikolowych metodą nanofiltracji - zastosowanie przemysłowe

1335-1350 G. Zakrzewska-Trznadel, M. Harasimowicz, B. Tymiński, A.G. Chmielewski, Oczyszczanie roztworów promieniotwórczych przy pomocy membran ceramicznych

1400-1500 OBIAD

1600-1730 SESJA POSTEROWA (Spis plakatów)

1730-1830 KOLACJA

1900 SPOTKANIE w Domu Ludowym Związku Podhalan >>>

Występ Zespołu Ludowego "Polaniorze" z Kościelisk >>>

 

07.06.2002 Piątek

800-900 ŚNIADANIE

900-925 A. Magdziorz, J. Seweryński, Permeacja jonów stężonych roztworów soli nieorganicznych na membranach nanofiltracyjnych

925-940 J. Marjanowski, J. Ostrowski, A. Kukiełko, Porównanie kosztów wyprodukowania 1 m 3 wody na cele ciepłownicze metodą odwróconej osmozy i metodami jonitowymi

940-955 A. Magdziorz, J. Seweryński, Wykorzystanie technologii membranowych w uzdatnianiu i odsalaniu wód kopalnianych

955-1020 M. Turek, Elektrodializa odwracalna w warunkach przesycenia siarczanem wapnia

1020-1035 J. Wiśniewski, G. Wiśniewska, T. Winnicki, Elektrodializa monopolarna i bipolarna w procesach odzyskiwania wody i kwasu ze ścieków przemysłowych

1035-1050 B. Pisarska, R. Dylewski, Badania warunków przerobu roztworów siarczanu sodu metodą elektro-elektrodializy

1050-1105 S. Koter, Transport przez membrany jonowymienne w ujęciu modelu kapilarnego

1105-1130 M. Gryta, Zatężanie roztworów techniką destylacji membranowej

1130-1200 PRZERWA

1200-1215 I. Miesiąc, M. Kańska, Odzysk kwasu solnego z roztworów potrawiennych metodą dializy dyfuzyjnej

1215-1230 S. Koter, W. Kujawski, Porównanie odwróconej osmozy i perwaporacji w rozdziale mieszaniny woda-metanol

1230-1245 A. Wolińska-Grabczyk, A. Jankowski, Efektywność polimerowych materiałów membranowych w procesach usuwania VOC z wody metodą perwaporacji

1245-1300 W. Kujawski, A. Warszawski, W. Ratajczak, W. Capała, T. Porębski, I. Ostrowska, Efektywność membran hydrofobowych w perwaporacyjnym usuwaniu fenolu i acetonu ze ścieków

1300-1315 W. Capała, W. Kujawski, Oczyszczanie ścieków z produkcji poliwęglanów metodą perwaporacji

1315-1330 Z. Koszorz, N. Nemestothy, N. Dormo, Z. Ziobrowski, K. Belafi-Bako, L. Gubicza, Enzymatic esterification enhanced by pervaporation

1400-1500 OBIAD

1500-1800 WYCIECZKA

2000 UROCZYSTA KOLACJA

 

08.06.2002 Sobota

800-900 ŚNIADANIE

900-925 P. Wieczorek, Membrany ciekłe w analizie środowiska

925-940 J. Radecki, H. Radecka, T. Piotrowski, W. Dehaen, Ciekłe membrany modyfikowane makrocyklami azotowymi do detekcji neutralnych związków fenolowych

940-955 H. Radecka, J. Radecki, I. Szymańska, M. Pietraszkiewicz, O. Pietraszkiewicz, Wybrane makrocykliczne związki azotowe jako jonofory w elektrodach z ciekłą membraną do oznaczania anionów organicznych

955-1010 C. Kozłowski, W. Pellowski, W. Walkowiak, Separacja izotopów Cs-137, Sr-90 i Co-60 za pomocą kwasu dinonylonaftalenosulfonowego w procesie transportu przez ciekłe membrany

1010-1035 W. Walkowiak, C. Kozłowski, Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych do wydzielania i separacji jonów metali

1035-1050 C. Kozłowski, W. Walkowiak, J.J. Kozioł, B. Gajda, Kinetyka i dyfuzja jonów chromu(VI), podczas transportu przez polimerową membranę inkluzyjną zawierającą trioktyloaminę

1050-1130 PRZERWA

1130-1145 A. Jarosiewicz, M. Tomaszewska, Badanie właściwości powłok polimerowych nawozów CFR

1145-1210 A. Chwojnowski, E. Łukowska, K. Dudziński, Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych w suchych testach

1210- 1235 E. Błachowicz, E. Bobryk, J. Olszewski, J. Raabe, T. Zielniok, Badania wielootworowych membran ceramicznych do mikrofiltracji kąpieli obróbczych

1235 zakończenie Konferencji

1300-1400 OBIAD


Propozycje wycieczek (na koszt uczestników):

  1. Kolejką na Kasprowy Wierch (54 zł/osobę)
  2. Dolina Kościeliska (15 zł/osobę)
  3. Wycieczka po Zakopanem (15 zł/osobę)
  4. Dolina Białego (18 zł/osobę)

  początek