Komunikat 1


Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

oraz

Sekcja Membran
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
mają zaszczyt zaprosić do udziału
w

VII Konferencji Naukowej

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

która odbędzie się w dniach
5-7 czerwca 2008 r.
w Ustroniu

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Prof. dr hab. inż. Anna Maria Anielak
Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Dr hab. inż. Marek Bryjak
Doc. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Dr hab. inż. Roman Gawroński
Dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
Dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szewczyk
Dr hab. inż. Maria Szpakowska
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Dr hab. inż. Marian Turek
Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
Prof. dr hab. inż. Romuald Wódzki

Komitet Organizacyjny:


Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny

Dr inż. Irena Korus
Dr inż. Jacek Pelczar
Dr inż. Mariusz Dudziak
Mgr inż. Dorota Panek
Mgr inż. Mariola Rajca

Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego organizowane w latach 1995-2006 poprzednie spotkania dotyczące tej tematyki.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki.

Przedmiotem
obrad będą następujące zagadnienia:

-    wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska,
-    modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne,
-    odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych,
-    membrany w technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wód,
-    membranowe procesy hybrydowe,
-    perwaporacja, destylacja membranowa, separacja gazów,
-    ogniwa paliwowe,
-    reaktory membranowe,
-    wykorzystanie membran w biotechnologii,
-    membrany w monitoringu środowiska.

Przewidywane formy prezentacji:

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:
-    wypełnienie i przesłanie do dnia 31 października 2007 r. formularza dostępnego na stronie internetowej lub załączonej karty zgłoszenia uczestnictwa. W miarę możliwości prosimy o podanie adresu e-mail.
-    przesłanie do dnia 31 grudnia 2007 r. tekstu prezentowanej pracy (plakat max. 4 strony, referat max. 6 stron), opracowanego zgodnie ze wskazówkami dla autorów, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą rozesłane wraz z komunikatem nr 2. Pełne materiały, w formie płyty CD, zostaną udostępnione uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji. Ponadto, planowana jest publikacja prac, które uzyskają akceptację Komitetu Naukowego, w renomowanych czasopismach. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wydawnictwa i sposobu przygotowania materiałów do publikacji zostaną przesłane autorom zaakceptowanych materiałów w terminie późniejszym.

Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji (materiały, wyżywienie, noclegi): ok. 1250 zł.

Drugi komunikat, zawierający wskazówki dla autorów, szczegółowe informacje o warunkach płatności oraz o miejscu lokalizacji konferencji zostanie przesłany we wrześniu 2007 r.

Wszelkie informacje dostępne są również na stronie internetowej:

www.ise.polsl.pl/membrany.html

Adres do korespondencji:
Krystyna Konieczny lub Irena Korus
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44100 GLIWICE
tel.: (32) 2372020; 2372981
fax: (32) 2372368; 2371047
email: membrany@polsl.pl