Komunikat 2


VII Konferencja Naukowa

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

5-7 czerwca 2008 r.
Ustroń

Uaktualnione informacje dotyczące publikacji prac:

Przewidywane formy prezentacji:

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:
-    wypełnienie i przesłanie do dnia 31 października 2007 r. formularza dostępnego na stronie internetowej lub załączonej karty zgłoszenia uczestnictwa. W miarę możliwości prosimy o podanie adresu e-mail.
-    przesłanie do dnia 31 grudnia 2007 r. tekstu prezentowanej pracy (plakat max. 4 strony, referat max. 6 stron), opracowanego zgodnie ze wskazówkami dla autorów, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą rozesłane wraz z komunikatem nr 3. Nadesłane prace, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, opublikowane zostaną w specjalnym tomie serii „Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk”, przy czym w ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej nadesłanej pracy, z zachowaniem podanego powyżej limitu stron. Przekroczenie objętości publikacji lub nadesłanie przez jednego uczestnika więcej niż jednej publikacji, związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości 40 PLN/stronę A4.


Trzeci komunikat, zawierający wskazówki dla autorów, szczegółowe informacje o warunkach płatności oraz o miejscu lokalizacji konferencji zostanie przesłany w listopadzie 2007 r.

Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji (materiały, wyżywienie, noclegi): ok. 1250 zł.

Trzeci komunikat, zawierający wskazówki dla autorów, szczegółowe informacje o warunkach płatności oraz o miejscu lokalizacji konferencji zostanie przesłany w październiku 2007 r.

Wszelkie informacje dostępne są również na stronie internetowej:

www.ise.polsl.pl/membrany.html

Adres do korespondencji:
Krystyna Konieczny lub Irena Korus
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44100 GLIWICE
tel.: (32) 2372020; 2372981
fax: (32) 2372368; 2371047
email: membrany@polsl.pl