IX KONFERENCJA NAUKOWA


MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE
W
OCHRONIE ŚRODOWISKA

Odbyła się 30.05 - 2.06.2012
w Zakopanem - KościeliskuKOMUNIKAT 2

Uczestników, których prace znajdują się na zamieszczonym na stronie WWW Konferencji wykazie wystąpień uprzejmie proszę o przesłanie na podany powyżej adres w terminie do 20 stycznia 2012 r. tekstu prezentowanej pracy (max. 0,5 arkusza wydawniczego, co odpowiada 20 000 znaków łącznie ze spacjami lub 1500 cm2 ilustracji), opracowanego zgodnie z podanymi na stronie WWW Konferencji wskazówkami dla autorów.

Nadesłane prace, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, opublikowane zostaną w specjalnym tomie serii "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk", który uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia konferencji. Termin nadsyłania prac jest ostateczny. Materiały nadesłane po podanym terminie nie zostaną opublikowane. Jednocześnie informuję, że w ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej nadesłanej pracy, z zachowaniem podanego powyżej limitu stron. Przekroczenie objętości publikacji lub nadesłanie przez jednego uczestnika więcej niż jednej publikacji, związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości 60 zł/stronę A4.

Czas przewidziany na wygłoszenie referatu łącznie z dyskusją wynosi 15 minut, a osoby referujące będą mogły korzystać z dostępnych środków audiowizualnych w postaci projektora multimedialnego, rzutnika pisma i slajdów.

Sesja plakatowa odbędzie się 31.05.2012r. (czwartek) w godzinach popołudniowych. Tablice przeznaczone do prezentacji plakatów będą miały wymiary 100×100 cm. Miejsce obrad: Konferencja odbędzie się w WDW "KOŚCIELISKO" w Zakopanem, w dniach 30.05-2.06.2012r. Organizatorzy konferencji zapewniają zakwaterowanie (3 noclegi: 30/31.05.2012, 31.05/01.06.2012 i 01/02.06.2012) oraz pełne wyżywienie począwszy od kolacji w dniu 30.05.2012, a skończywszy na obiedzie w dniu 02.06.2012. Sekretariat konferencji rozpocznie rejestrację uczestników w dniu 30.05.2012 o godz. 15. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o terminie przybycia. WDW "KOŚCIELISKO" dysponuje płatnym parkingiem strzeżonym oraz dostępem do internetu.
Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki Śląskiej opłaty konferencyjnej wynoszącej:
  • 1400,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne do 30.04.2012r.
  • 1530,- zł (pokój 1-osobowy) płatne do 30.04.2012r.

  • 1550,- zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne po 30.04.2012r.
  • 1680,- zł pokój 1-osobowy) płatne po 30.04.2012r.

Opłata obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz imprez towarzyszących.

Należność prosimy przesłać na konto:
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 A
ING Bank Śląski S.A./O Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem: Konferencja "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska" oraz nazwisko(a) uczestnika(ów).


Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny