XI KONFERENCJA NAUKOWA


MEMPEP 2016

Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska

15.06 - 18.06.2016
Zakopane


KOMUNIKAT 2
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel.: (32) 2372020, 2371978, fax: (32) 2371047
E-mail: Krystyna.Konieczny@polsl.pl

Uczestników, których prace znajdują się na zamieszczonym na stronie WWW konferencji wykazie wystąpień uprzejmie proszę o przesłanie na podany powyżej adres w terminie do 15 lutego 2016 r. tekstu prezentowanej pracy (max. 0,5 arkusza wydawniczego, co odpowiada 20 000 znaków łącznie ze spacjami), w języku angielskim, opracowanego zgodnie ze wskazówkami dla autorów, zamieszczonymi na stronie internetowej konferencji. Nadesłane prace, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, opublikowane zostaną w specjalnym tomie serii „Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk”, który uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia konferencji. Jednocześnie informuję, że w ramach jednej opłaty konferencyjnej możliwa jest publikacja tylko jednej nadesłanej pracy, z zachowaniem podanego powyżej limitu stron. Przekroczenie objętości publikacji lub nadesłanie przez jednego uczestnika więcej niż jednej publikacji, związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości 60 zł/stronę A4.
Oprócz publikacji w recenzowanych Monografiach KIŚ PAN, planowane jest opublikowanie części prac wybranych przez Komitet Naukowy w czasopismach z listy filadelfijskiej (za dodatkową opłatą).
Czas przewidziany na wygłoszenie referatu łącznie z dyskusją wynosi 15 minut, a osoby referujące będą mogły korzystać z dostępnych środków audiowizualnych w postaci projektora multimedialnego, rzutnika pisma i slajdów. Sesja plakatowa odbędzie się 16.06.2016 r. (czwartek) w godzinach popołudniowych. Tablice przeznaczone do prezentacji plakatów będą miały wymiary 100×100 cm.

W trakcie konferencji wśród młodych naukowców rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszy referat oraz prezentację posterową. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora, a na konferencji przedstawią pracę autorską lub współautorską, zaprezentowaną w języku angielskim w formie referatu lub plakatu. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o zgłoszenie tego faktu przy nadsyłaniu prac przeznaczonych do publikacji.

Miejsce obrad:
Konferencja odbędzie się w "Rewita WDW Kościelisko", ul. St. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko, w dniach 15 - 18 czerwca 2016 r. Organizatorzy konferencji zapewniają zakwaterowanie (3 noclegi: 15/16.06.2016, 16/17.06.2016 i 17/18.06.2016) oraz pełne wyżywienie począwszy od kolacji w dniu 15.06.2016, a skończywszy na obiedzie w dniu 18.06.2016. Sekretariat konferencji rozpocznie rejestrację uczestników w dniu 15.06.2016 o godz. 15. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o terminie przybycia. "Rewita WDW Kościelisko" dysponuje płatnym parkingiem strzeżonym oraz dostępem do Internetu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki Śląskiej opłaty konferencyjnej wynoszącej:
Opłata obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz imprez towarzyszących.

Należność prosimy przesłać na konto:
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 A
ING Bank Śląski S.A./O Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem: MEMPEP 2016 oraz z nazwiskiem(ami) uczestnika(ów).

Bliższe informacje dotyczące lokalizacji i możliwości dojazdu do WDW "Kościelisko" podane zostaną na stronie internetowej Konferencji.
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej konferencji.

Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny