Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. in¿. Micha³ Bodzek
dr hab. in¿ Jolanta Bohdziewicz, prof. Politechniki ¦l.
dr in¿. Krystyna Konieczny
dr in¿. Irena Korus

Politechnika ¦l±ska, Wydzia³ In¿ynierii ¦rodowiska i Energetyki
Instytut In¿ynierii Wody i ¦cieków,
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice
tel.:(32) 237-23-68; 237-15-64
fax:(32) 237-10-47

Kontakt
w sprawach naukowych
Prof. dr hab. in¿. Micha³ Bodzek
bodzekm@polsl.gliwice.pl
w sprawach organizacyjnych:
dr in¿. Irena Korus
ikorus@polsl.gliwice.pl
strona www:
grossman@polsl.gliwice.pl