Lista przedstawionych plakatów

Tytuł plakatu

Autorzy

Badania doświadczalne nad możliwościami zastosowania membran formowanych dynamicznie w procesie utylizacji serwatki B. Kwaśna, D. Szaniawska
Efektywność pracy dwufazowego reaktora z membraną enzymatyczną w oparciu o model sieciowy P. Adamczak, J. Ceynowa
Ekstrakcja fenolu w modułach Liqui Cel W. Cichy, M. Regel, S. Schlosser, J. Szymanowski
Ekstrakcja związków fosforoorganicznych za pomocą ciekłych membran podpartych M. Rak, P. Dżygiel, P. Wieczorek
Elektrodialityczne rozszczepianie chlorku sodu w układzie z membraną bipolarną K. Nowakowska, A. Warszawski
Eliminacja chlorowcopochodnych węglowodorów aromatycznych z wód naturalnych przy wykorzystaniu procesów membranowych A. Szotek, D. Bodzek, M. Bodzek
Enancjospecyficzna transestryfikacja trans-2- metylocykloheksanolu w reaktorze membranowym J. Ceynowa, M. Rauchfleisz
Hydrofilizacja ultrafiltracyjnych membran polisulfonowych G. Poźniak, A. Sokołowski, M. Bryjak
Immobilizacja acylazy penicylinowej na membranach polisulfonowych G. Poźniak, J. Bryjak, M. Bryjak
Kapilary polipropylenowe do immunoizolacji komórek L. Granicka, J. Kawiak, J. Wójcicki, S. Sabalińska, A. Weryński
Mechanizm filtracji dynamicznej na membranie trekowej S. Wroński, A. Adach, M. Buczkowski, W. Starosta, B. Sartowska
Membrana chitozanowa z ureazą. Inhibicja enzymu jonami Ni(II) B. Krajewska, W. Zaborska
Membrany enzymatyczne w biodegradacji fenoli i cyjanków zawartych w ściekach koksowniczych M. Kowalska, J. Bohdziewicz
Membrany nanofiltracyjne w technologii odzysku glikolu ze ścieków przemysłowych S. Tomzik, T. Porębski, M. Talma - Piwowar, W. Ratajczak, W. Kokosiński, R. Moderacki
Membrany nanofiltracyjne z sulfonowanego polisulfonu i poli(tlenku fenylenu) G. Poźniak
Metoda oceny istotności oporów transportu masy w ekstraktorach membranowych dla układów wieloskładnikowych A. Kubaczka, A. Burghardt, T. Mokrosz
Modelowanie procesu filtracji membranowej wód naturalnych K. Konieczny
Oczyszczanie ścieków zasolonych z produkcji heparyny M. Gryta, M. Tomaszewska, A.W. Morawski
Odsalanie wody morskiej. Porównanie metody destylacyjnej i membranowej. Ocena wpływu na środowisko. D. Szaniawska, A. Szaniawski
Planarna podwójna błona lipidowa jako analitycznie aktywny element sensora na neutralne związki zapachowe I. Szymańska, H. Radecka, J. Radecki
Plazmowa modyfikacja ultrafiltracyjnych membran polisulfonowych I. Gancarz, G. Poźniak
Połączenie kompleksowania i niskociśnieniowych technik membranowych jako metoda usuwania jonów metali z roztworów wodnych I.Korus, M. Bodzek
Poprawa dolnego limitu detekcji elektrody z ciekłą membraną zawierającej makrocykliczny tioeter jako jonofor T. Piotrowski, H. Radecka, J. Radecki
Transport fenolu przez ciekłe membrany grubowarstwowe zawierające TOA, Cyanex 923 i Amberlite LA 2 W. Cichy, S. Schlosser, J. Szymanowski
Transport tlenu przez unieruchomioną membranę ciekłą. Badanie zjawisk zachodzących w ludzkich płucach M. Bryjak, A. Sokołowski, G. Poźniak
Układ osad czynny i proces ultrafiltracji jako nowa metoda oczyszczania ścieków E. Łobos, M. Bodzek
Ultrafiltracja modelowych roztworów niejonowych związków powierzchniowo czynnych zawierających fenole H. Adamczak, K. Materna, D, Makowska, J. Szymanowski
Ultrafiltracyjne oczyszczanie ścieków z bielenia celulozy siarczanowej
I. Tanistra
Utylizacja odpadowego kwasu solnego metodą elektrolizy membranowej M. Nowak, B. Pisarska
Wpływ stężenia substratów i temperatury na otrzymywanie kwasu mlekowego w nanofiltracyjnym reaktorze membranowym B. Kwaśna, D. Szaniawska
Wykorzystanie membran kapilarnych i ceramicznych do uzdatniania wód naturalnych K. Konieczny, G. Klomfas
Zastosowanie membran chitozanowych w ochronie środowiska Z. Modrzejewska, W. Kamiński
Zastosowanie procesu odwróconej osmozy do usuwania śladowych ilości żelaza z kondensatu procesowego E. Kucharski, P. Glamowski, P. Ganczarek, B. Czyżewski
Zastosowanie reaktora membranowego do redukcji azotanów w roztworach wodnych P. Cyplik, W. Grajek
Zastosowanie technik membranowych w procesie zmiękczania wody M. Bodzek, K. Wesołowska
Zastosowanie techniki ułatwionej ekstrakcji membranowej do wydzielania kwasów karboksylowych z brzeczek fermentacyjnych w sposób ciągły M. Staniszewski, A. Narębska
Zintegrowany układ nanofiltracja odwrócona osmoza w procesie usuwania azotanów z wód gruntowych E. Wąsik, J. Bohdziewicz
Zintegrowany wielomembranowy układ hybrydowy MHS[FLM- PV]. Perwaporacyjne usuwanie wody z membrany ciekłej R. Wódzki, P. Szczepański

  początek